Kvalité och miljö

KVALITÈ & MILJÖ

KVALITÈ

Svensk Styrtekniks ambition är att ständigt förbättra arbetsmetoder i syfte att skapa  lönsamma och långsiktiga relationer för oss och våra kunder.

 

Detta innebär att:

 

§  Våra kunder skall se ett väl utfört arbete, i alla led, som en självklarhet


§  Vi skall uppleva som engagerade, kunniga och kompetenta leverantörer.

 

§  Vi skall tillhandahålla en hög servicenivå.

 

§  Kvalitetsledningssystemet skall vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning.

 

§  Vi med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.

 

Denna policy omvärderas årligen efter att kundundersökning har gjorts

MILJÖ

Vi  skall ständigt förbättra verksamhetens miljöprestanda, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Detta gör vi genom att:

 

§  Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och köpa miljöanpassade produkter.

 

§  Minska den för miljön negativa effekten av våra transporter

 

§  Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.

 

§  Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

 

§  Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

 

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning görs.